Buhalterija

01/08/2012

Pagrindinė balanso taisyklė yra ta, kad turto „iš viso“ visada turi būti tiek pat, kiek nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų „iš viso“. Turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikis tai toks, kurį planuojama turėti ilgiau kaip metus, trumpalaikis – trumpiau, nei metus.

Ilgalaikis turtas skirstomas į materialų, nematerialų ir finansinį. Nematerialus turtas tai franšizės, prekės ženklai, patentuoti produktai, programinė įranga, prestižas ir pan. Materialus, tai visas apčiuopamas turtas: nekilnojamas turtas, transporto priemonės, mašinos ir įrengimai, kompiuteriai ir kiti įrenginiai. Finansinis turtas – tai vertybiniai popieriai, paskolos skirtos dukterinėms įmonėms, investicijos į dukterines įmones, bei kitos po vienerių metų gautinos sumos.

Trumpalaikis turtas skirstomas į atsargas, išankstinius apmokėjimus ir nebaigtas vykdyti sutartis, į per vienerius metus gautinas sumas, į kitą trumpalaikį turtą ir į pinigus ir jų ekvivalentus. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – tai visos prekės pirktos perpardavimui, savo produktų gamybai, pradėti ir nebaigti gaminti produktai, pradėti ir baigti gaminti, bet dar neparduoti produktai, bei avansu gauti apmokėjimai ir nebaigtos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įvykdyti sutartys. Per vienerius metus gautinos sumos – tai trumpalaikei pirkėjų įsipareigojimai, dukterinių įmonių skolos, kurias planuojama atgauti trumpesniu nei metai laikotarpiu, kitos gautinos sumos, kuriose gali būti paslėptas gautinas pridėtinės vertės mokestis.

Reikia nepamiršti, kad reali turto vertė ir balansinė gali skirtis, o greičiausiai visada skiriasi. Balanse įtraukiama turto įsigyjimo kaina atskaičiavus nusidėvėjimą ir kasmet mažėja, net jei realioje rinkoje jo kaina auga. Nusidėvejimas popieriuje mažina tavo pelną ir gelbėja nuo pelno mokesčio. Kitu atveju, jei rinkoje turto kaina nukrito, o balansinė jo vertė išlieka didelė, tai tik pardavus turtą, įmonė patiria nuostolį.

#Finansai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*