Nuosavas kapitalas

01/08/2012

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai skirstomas į nuosavą kapitalą, dotacijas subsidijas ir mokėtinas sumas ir įsipareigojimus.

Nuosavas kapitalas tai kapitalas, rezervai, perkainojimo rezervas (atsiradęs po turto perkainavimo, jei tokį atliko licenzijuotas turto vertintojas), nepaskirstytas pelnas ar nuostolis. Kapitalą sudaro: įstatinis kapitalas (apmokėtos akcijos), pasirašytas neapmokėtas kapitalas (neapmokėtos ir balsavimo teisės nesuteikiančios akcijos), akcijų priedai ir įmonės įsigytos nuosavos akcijos (savų akcijų įsigyjimas vienas iš naudos akcininkams sukūrimo būdų, bet apie tai vėliau).

Investuotojo požiūriu dotacijos ir subsidijos reiškia, kad įmonės verslas yra skatinamas valstybės ir jei didelę įtaką daro valstybės politinė aplinka. Valdininkams panaikinus dotacijas ir subsidijas, tai gali lemti įmonės tolimesnę veiklą. Žinoma, tik tuo atveju, jei dotacijos ir subsidijos sudaro didžiąją dalį įmonės pajamų.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, tuo pačiu principu, kaip turtas. Iki metų – trumpalaikiai, virš metų – ilgalaikiai. Šiose skiltyse slepiasi visos mokėtinos sumos, įsiskolinimai bankams, lizingo bendrovėms, tiekėjams, darbuotojams, mokesčių inspekcijai ir panašiai.

#Finansai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*